CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 14 noiembrie 2013 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 14 noiembrie 2013, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul  Școlar Județean Teleorman.

 

2.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom S.R.L pentru traseul Călinești-Alexandria.

 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2013-2014.

 

4.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011.

 

5.   Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2014.

 

6.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

7.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 

 

8.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, pentru trimestrul III al anului 2013.

 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.

 

12.  Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2013