CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 12 iunie 2013 

                                                                         

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gadea

 

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 12 iunie 2013, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

4.      Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman” a unor bunuri și echipamente din domeniul privat al județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012.

 

9.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul instituției, se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Gâdea Adrian Ionuț

                                                                                                

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

  

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ iunie 2013