Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2017

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 25 ianuarie 2017 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gâdea Adrian Ionut, prin demisie
Hotararea nr. 2 din 25 ianuarie 2017 privind: validarea unui mandat de consilier judetean în Consiliul Judetean Teleorman
Hotararea nr. 3 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 4 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 5 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2017
Hotararea nr. 6 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Muzeului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii, în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind: modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 si 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015
Hotararea nr. 9 din 25 ianuarie 2017 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de inyestiţii ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene
Hotararea nr.10 din 25 ianuarie 2017 privind: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judet, ean Teleorman
Hotararea nr. 11 din 25 ianuarie 2017 privind: completarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr. 184 din 28  noiembrie 2016
Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 privind: reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti
Hotararea nr. 13 din 31 ianuarie 2017 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în comisia de orientare şcolară şi profesională şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale
Hotararea nr. 14 din 31 ianuarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020
Hotararea nr. 15 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate "Regele Carol 1" Deparaţi, proprietate publică a judeţului Teleonnan
Hotararea nr. 16 din 27 februarie 2017 privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleonnan, a unor imobile proprietate publică a judeţului
Hotararea nr. 17 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 18 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2017-2018
Hotararea nr. 19 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea "Strategiei pentru eficienţă energetică a judeţului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025"
Hotararea nr. 20 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman
Hotararea nr. 21 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017
Hotararea nr. 22 din 27 februarie 2017 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2017
Hotararea nr. 23 din 27 februarie 2017 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judet, ean nr .5 8 din 29 martie 2016
Hotararea nr. 24 din 27 februarie 2017 privind: constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Teleorman
Hotararea nr. 25 din 27 februarie 2017 privind: preluarea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D.Ghica" al judeţului Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 26 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 27 din 27 februarie 2017 privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 28 din 27 februarie 2017 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din cota de 73%) din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018 - 2020.
Hotararea nr. 29 din 27 martie 2017 privind: alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 30 din 27 martie 2017 privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020
Hotararea nr. 31 din 27 martie 2017 privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020.
Hotararea nr. 32 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea . Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017
Hotararea nr. 33 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribut,i ei sub formă de cotizat"i e a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudMuntenia, pentru anul 2017
Hotararea nr. 34 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleonnan, prin Consiliul Judeţean Teleonnan, Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleonnanul", pentru anul 2017
Hotararea nr. 35 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2017
Hotararea nr. 36 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2017
Hotararea nr. 37 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleonnan la finanţarea Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf.Maria" din comuna Talpa, pentru perioada ianuarie-aprilie 2017
Hotararea nr. 38 din 27 martie 2017 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna SaeI ele, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 39 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2017
Hotararea nr. 40 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2017
Hotararea nr. 41 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2017
Hotararea nr. 42 din 27 martie 2017 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funct,i onare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2017
Hotararea nr. 43 din 27 martie 2017 privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 44 din 27 martie 2017 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 45 din 27 martie 2017 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistentă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Videle, pentru anul 2017.
Hotararea nr. 46 din 27 martie 2017 privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului şcolar 2016-2017 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria
Hotararea nr. 47 din 27 martie 2017 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman
Hotararea nr. 48 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Hotararea nr. 49 din 27 martie 2017 privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a a fondului salariilor de bază pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018- 2020, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 50 din 27 martie 2017 privind: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman de către domnul Bratu George Remus
   

 

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004