R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 14 septembrie 2009

 

 

 

            Bună ziua și bine ați venit

            Doamnelor și domnilor consilieri,

            Autoritatea publică județeană a fost convocată în ședință extraordinară astăzi, 14 septembrie 2009, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 371 din 10 septembrie 2009.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnul Pălăduș Aurel, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât se pot adopta hotărâri valabile.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală și publicat pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  28 august 2009, v-a fost pus la dispoziție, fapt pentru care îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 28 august 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu – Balaci”

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 149 din 11 decembrie 2008.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

  1. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

            Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 „abțineri”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (domnii consilieri Răicescu Marian, Ion Petre, Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor și Mocanu Virgil) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

La punctul doi de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu – Balaci”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 „abțineri”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu – Balaci”.

 

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (domnii consilieri Răicescu Marian, Ion Petre, Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor și Mocanu Virgil) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu – Balaci”.

 

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 149 din 11 decembrie 2008.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul consilier Vătafu Teodor.

Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, doresc expun scurte observații: în primul rand stabilim de comun acord în ședința de consiliu ca la hotărârile care se modifică se pună la dispoziția tuturor consilierilor județeni o copie a hotărârii adoptate anterior, cu articolul care se modifică.

În al doilea rand am constat se perpetuează la nivelul consiliului județean această tehnică prin care costurile pe care le plătește consiliul județean din buzunarele contribuabililor teleormăneni sunt ascunse, urmând ca ele  umple buzunarele beneficiarului, care a devenit o practică fie Tel-Drum.

Consider e vorba de o sumă mult prea importantă pentru a nu fi luată în seamă.

Aparatul de specialitate ne pună la dispoziție mai multe date despre expertiza tehnică, fie argumentată, știm cine a efectuat expertiza tehnică.

Nu cred într-un an de zile drumul s-a deteriorat în asemenea hal încât justifice o asemenea majorare de câteva milioane lei pe care le suportă contribuabilul teleormănean.

vrea fiu bine înțeles nu suntem de acord cu maniera aceasta de lucru.

Argumentele dumneavoastră starea carosabilului s-a înrăutățit astfel încât justifice această majorare nu stau în picioare.

Grupul consilierilor județeni PDL va vota împotriva acestui proiect de hotărâre.

Noi nu ne opunem modernizării acestui drum, ci manierei netransparente de dezbatere a acestui proiect de hotărâre și cunoașterii furnizorului expertizei tehnice care a fost făcută de aceeași instituție pe care o considerăm incompetentă pentru expertiza tehnică efectuată..

mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Ideea este corectă de a pune la dispoziția tuturor consilierilor județeni în copie  hotărârea care se modifică.

Rog aparatul de specialitate ca în viitor pună la dispoziția fiecărui consilier județean copia hotărârii care se modifică.

Nepropunând nici un amendament, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 149 din 11 decembrie 2008.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 8 voturi „împotriv㔠(domnii consilieri Răicescu Marian, Ion Petre, Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor și Mocanu Virgil) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 149 din 11 decembrie 2008.

La punctul patru de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va  prezenta expunerea de motive pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 „abțineri”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul consilier Vătafu Teodor,

            Domnule președinte, vrea supun atenției un aspect foarte important pentru fiecare dintre noi: majorarea cheltuielilor neeligibile – cheltuieli care vor fi suportate din buzunarele noastre.

            Această sumă s-a triplat de la 1.100.000 la 3.685.000 lei.

            Care sunt aceste cheltuieli neeligibile?

            Mapele ne-au fost puse la dispoziție cu 15 minute înainte de ședință.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Este aici domnul Bățăuș Mugur care vă poate răspunde.

            Domnul Bățăuș Mugur.

            Noi vorbim de valori totale care includ și valorile anterioare, deci suma de 1.100.000 lei este inclusă în 3.685.000 lei.

            Domnul consilier Vătafu Teodor.

            Am spus că este o triplare, o creștere cu 200%.

            Domnul Bățăuș Mugur

            Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile cu lucrările suplimentare care sunt executate ca urmare a expertizei făcute. Orice cheltuială care apare suplimentar va fi suportată din surse proprii.

            Domnul consilier Simionescu Adrian.

            Rog pe domnul consilier Vătafu Teodor să ne spună dacă a parcurs acest drum și când?

            Domnul consilier Vătafu Teodor

            Da, anul trecut.

            Domnul consilier Simionescu Adrian.

            Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 23 voturi „pentru” și 8 voturi „împotriv㔠(domnii consilieriicescu Marian, Ion Petre, Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor și Mocanu Virgil) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007.

      La punctul cinci de la ordinea de ziprezint expunerea de motive privind aprobarea participării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 „abțineri”.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

           

 

Domnul consilier Vătafu Teodor

            Vreau să întreb inițiatorul acestui proiect de hotărâre care este rațiunea care stă la baza asocierii cu comuna Saelele și comuna Mavrodin?

            Cum s-a ajuns la concluziaSaelele este cea mai îndreptățită localitate?

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Consiliul Local Saelele a adoptat o hotărâre, în acest sens.

            Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

            Personal am fost la primarul comunei Crîngu căruia i-am prezentat acest program de împădurire și nu a dat nici un răspuns.

            Domnul Dumitrescu Mircea.

            Vreau să vă informez că am primit o adresă de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală unde ne-au fost prezentate cu 13 localități care se pot înscrie în program.

            Punctajul maxim se obține când sunt suprafețe cât mai compacte, până la 100 ha.

            Domnul consilier Simionescu Adrian.

            Cu tot respectul, nu e nici o nelămurire aici, este un program în interesul județului.

            Doamna consilier Târnăcop Aurica.

            Acest program a apărut acum trei ani. S-a discutat la nivelul localităților și s-a ajuns la concluzia că nu se poate aplica la toate localitățile, proprietarii de pământ au refuzat acest lucru.

            Domnul consilier Simionescu Adrian

            E vorba și de finanțare. S-a întâmplat ca primăria Saelele să aibă acești bani pentru finanțarea acestui proiect, primarul a fost isteț și și-a prevăzut banii.

            Domnul consilier Vătafu Teodor

            Dacă în mapa de lucru ar fi existat acea adresă de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, nu aș mai fi ridicat această problemă.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Noi, consiliul județean vrem să ne asociem pentru acest program de împădurire cu orice altă localitate care prezintă această disponibilitate.

            Domnul consilier Savu Adrian.

            Mai există un program finanțat de Ministerul Agriculturii care a fost făcut cunoscut la toate primăriile. Există numai 3-4 primării interesate.

            Județul Teleorman are cel mai mic procent de păduri din țară. Trebuie făcut un efort, indiferent de culoarea politică, pentru împădurirea terenurilor degradate.

            Domnul consilier Șuică Iulian.

            Orice localitate se poate asocia cu consiliul județean, sau numai cele din lista?

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Numai localitățile din lista prezentată.

            Domnul consilier Șuică Iulian

            Acum îmi explic de ce domnul vicepreședinte Bălan Ilie a discutat cu primarul comunei Crîngu, pentru nu se găsea în listă.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

            Nemaifiind discuții și neprezentându-se amendamente, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru”, 7 voturi „împotriv㔠(domnii consilieri Răicescu Marian, Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor și Mocanu Virgil) și 1 „abținere” (domnul Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

            Trecem la ultimul punct „Diverse”.

           

Dacă aveți alte probleme?

Domnul consilier Iliescu Alexandru.

vrea semnalez faptul între județul Teleorman și județul Dâmbovița pe DJ 503 Poeni - Vișina - Găiești, după terminarea localității Poeni (Cătunu) se întrerupe brusc asfaltul pe o porțiune de aproximativ 2 km. până în comuna următoare.

Solicit Consiliului Județean Teleorman ia legătura cu Consiliul Județean Dâmbovița și măcar fie pietruit acest drum pe o porțiune de 2 km. pentru accesul dintre Teleorman spre Găiești, Tîrgoviște și invers se face pe o rută ocolitoare.

Este o pată neagră pe obrazul județului Teleorman și al județului Dâmbovița.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Eu știu că avem un litigiu cu județul Dâmbovița pentru grănițuire.

Dacă mai sunt alte probleme?

Mai sunt patru consilieri județeni care nu și-au depus raportul de activitate pentru anul 2008, rog ca până la data de 20 septembrie a.c. prezentați rapoartele respective.

            Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

    Liviu Nicolae Dragnea                                                                   Silvia Oprescu